VAD BEGÄR LAGEN?

Eftersom det finns en riktning, som menar att domaren ska vara passiv, återges här den regel som visar på motsatsen.

46 kap rättegångsbalken:
4 § - Rätten skall också se till att målet blir utrett efter vad dess beskaffenhet kräver och att inget onödigt dras in i målet. Genom frågor och påpekanden skall rätten försöka avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i de uttalanden som görs.

Fråga: Många menar att domaren inte ska ha studerat förundersökningsprotokollet innan huvudförhandlingen. Hur ska domaren då kunna uppfylla sitt åliggande enlligt 46:4? Är våra domare så osjälvständiga att de inte kan granska en förundersökning utan av bli jäviga?

__________________________________________

Det har hänt att domare har avvisat erbjuden bevisning om en utsagas uppkomstbetingelser med hänvisning till RB 30 kap. 2 §.

30 kap rättegångsbalken, om dom och beslut:

2 § - Om huvudförhandling har hållits, skall domen grundas på vad som förekomit vid förhandlingen.

Kommentar: Eftersom utredningen, inte enbart dess slutsatser, ska tillföras huvudförhandlingen, så är det inte korrekt att avvisa den. Den måste prövas som allt annat.

Här finns ju utrymme för att begrunda reglernas allmängiltighet. Numera godtar vi t ex. utlåtanden angående alkoholhalt utan att kräva ingående redovisning av förfarandet i varje särskilda fall.